Regulamin sklepu

I. Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu MARKGUM. 
 2. Sprzedawca – Sklep MARKGUM.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu MARKGUM zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem MARKGUM, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu MARKGUM, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu MARKGUM jest Marek Krzyżagórski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „M Serwis Marek Krzyżagórski” z siedzibą w: ul. Kosickiego 5, 62-060 Stęszew. Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 777-33-53-833.
 3. Siedziba Sprzedawcy / adres korespondencyjny: ul. Kosickiego 5, 62-060 Stęszew.
 4. Dane kontaktowe:
  adres e-mail: sklep@markgum.com.pl
  tel.: (+48) 698 758 552
 5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT. 
 6. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia (chyba że strony wspólnie postanowią inaczej).
 7. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego, wyrażoną poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub podczas zapisu na otrzymywanie newsletter’a. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu. 
 9. Informacje o aktualnych promocjach w Sklepie MARKGUM dostępne są w zakładce „Promocje” oraz przy opisie danego produktu.
 10. Z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12 niniejszego działu w związku z tym, że Sprzedawca kieruje swoją działalność nie tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz również do innych państw członkowskich UE, to przyjmuje się, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady nr 593/2008 z dn. 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) oraz Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z dn. 19 czerwca 1980 r. Sprzedawca i Kupujący dokonują wyboru prawa właściwego dla całej umowy – prawo polskie.
 11. Jeżeli wybór prawa właściwego, o którym mowa w punkcie poprzednim, prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem (poza Danią i Wielką Brytanią), ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na podstawie prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku jego wyboru, wówczas przyjmuje się, że umowa zawarta między Sklepem MARKGUM i tym Kupującym podlega prawu państwa, w którym Kupujący ma miejsce zwykłego pobytu. 
 12. Jeżeli wybór prawa właściwego, o którym mowa w punkcie 11, prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem mającym miejsce zwykłego pobytu w Danii lub Wielkiej Brytanii ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w tych państwach, wówczas przyjmuje się, że umowa zawarta między Sklepem MARKGUM i tym Kupującym podlega prawu państwa, w którym Kupujący ma miejsce zwykłego pobytu.

 

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu MARKGUM

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu MARKGUM na stronie głównej.
 2. Korzystanie ze Sklepu MARKGUM jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 3. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu MARKGUM. 
 4. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu MARKGUM niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu MARKGUM w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Realizacja zamówień

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu MARKGUM stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu MARKGUM. Sprzedawca umożliwia również rozpoczęcie procesu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (informacje w pkt. II.4), wówczas Kupujący zostanie poproszony o kontynuację tego procesu za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy odbywa się poprzez dodanie wybranego produktu/produktów do koszyka zamówienia oraz wypełnieniu formularza. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca zaleca, aby przed zawarciem umowy, podczas procesu zamówienia, Kupujący podał dane kontaktowe w postaci numeru telefonu celem umożliwienia Sprzedawcy skontaktowania się i uzyskania od Kupującego potwierdzenia, czy złożone przez niego zamówienie jest nadal aktualne (pod względem ilości produktów, rodzaju i ich wartości). W przypadku braku danych kontaktowych w postaci numeru telefonu Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail). Taka procedura jest istotna również w przypadku wystąpienia po stronie Sprzedawcy problemu z realizacją złożonego zamówienia jeszcze przed zawarciem umowy – wówczas kontakt z Kupującym jest niezbędny w celu ewentualnego ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia. 
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym. 
 6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia i potwierdzeniu jego aktualności przez Kupującego Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą odebrania przez Kupującego tej informacji dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem lub PayU). 
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 72 godziny licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim. W przypadku zamówień specjalnych (indywidualnych na życzenie Kupującego) termin realizacji może się wydłużyć do 30 dni.
 9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia, a po zawarciu umowy – do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – poprzez kontakt drogą elektroniczną: sklep@markgum.com.pl.
 10. Kupujący może sprawdzić stan dostępności każdego produktu przy jego opisie. 

 

V. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena ostateczna). 
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Dostępne są następujące formy płatności: 
  • płatność przy odbiorze (za pobraniem, gotówką przy odbiorze),
  • przelew bankowy,
  • płatność za pośrednictwem serwisu PayU. 

 

VI. Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy. 
 2. Dostawa realizowana jest przez przewoźnika: DPD.
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości 14zł =  brutto dla zamówień przedpłaconych oraz 18zł brutto dla zamówień za pobraniem. W przypadku zamówień powyżej 250 zł brutto – koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 4. Kupujący ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego w Czeladzi pod adresem: ul. Szyb Jana 3. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. 
 5. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie wskazanym w pkt. IV.8. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 6. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni (terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi. W przypadku dostawy zamówień poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bądź składających się z produktów o odmiennym czasie realizacji czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Kupującym jeszcze przed zawarciem umowy.
 7. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 8. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie.
 9. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 10. Przesyłki są ubezpieczone.

 

VII. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki oświadczenie na piśmie (możliwość skorzystania z formularza oświadczenia, dostępnego na stronie Sklepu MARKGUM).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłki dowodu zakupu. Zwrot powinien nastąpić na adres:
  Markgum, Czeladź 41-250, ul. Szyb Jana 3.
  Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 3. Koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Kupujący. Przysyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Kupującego) w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego działu. Zwrot należności nastąpi wedle wyboru Kupującego w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym. Sprzedawca poświadczy na piśmie dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 5. Powyższe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez niego w złożonym zamówieniu (zamówienia specjalne). 
 6. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas przysługuje mu w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki prawo do odstąpienia od umowy. W tym celu powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Takie samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy.
 7. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. W zakresie zwrotu świadczeń stosuje się odpowiednio pkt. 2 – 4 niniejszego działu, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca dokona zwrotu należności w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto.

 

VIII. Reklamacje

 1. Produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu MARKGUM są objęte gwarancją (okres gwarancji podany jest przy produkcie, najczęściej wynosi 2 lata). 
 2. Uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową bądź rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona. Kupujący ma prawo zdecydować, czy chce skorzystać z udzielonej gwarancji, czy złożyć reklamację u Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail). Kupujący ma możliwość skorzystania z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu MARKGUM. 
 4. W ramach postępowania reklamacyjnego Kupujący powinien przesłać towar niezgodny z umową na adres:
  Markgum, Czeladź 41-250, ul. Szyb Jana 3.
  Zaleca się, aby w składanej reklamacji opisać problem będący podstawą jej złożenia (opis niezgodności towaru z umową). Kupujący jest proszony również o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (brak dowodu zakupu nie stanowi jednak przeszkody do złożenia reklamacji). Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 
 5. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi za wady. Natomiast z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu, który jest konsumentem, przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.).
 6. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
 7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy we wskazanym terminie rozumie się jako uwzględnienie reklamacji.
 8. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Jeżeli Kupujący nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy). 
 9. Koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. 

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu MARKGUM podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu MARKGUM.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, w przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W przypadku konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) właściwość sądu zostanie określona na podstawie rozporządzenia Rady nr 44/2001 z dn. 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (sekcja 4). W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, strony postanawiają, że spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od dn. 28 stycznia 2014 r.
Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top